Ondek Nu Hoe Kinderen Hun Leervermogen Ontwikkelen!  


 


Verklaringen voor de onderzoeksresultaten masterscriptie Marieke de Groot

  
 

De kleuters van basisschool 't Slingertouw (de experimentele groep) hebben een significant hoger gemiddelde behaald op de nameting van Taal voor Kleuters, vergeleken met basisschool De Rietpluim (de controlegroep). Hierbij is rekening gehouden met het resultaat op de middenmeting van Taal voor Kleuters.
 
Bij de statistische berekeningen is motoriek hier geen mediator bij. De interventie lijkt een effect te hebben op de taalvaardigheden (aangezien deze hoger zijn bij de kleuters van t Slingrtouw tijdens de nameting), maar niet via de motoriek.  
 
De beperkingen van de meetinstrumenten (bijvoorbeeld de range van de movement ABC) kan zeker een effect hebben. Maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Er kunnen ook meerdere redenen zijn. Bij de motoriekmediatie analysen is de movementABC niet gebruikt. Er zijn 3 verschillende scores van de BFMT gebruikt: fijne motoriek, grove motoriek en totale motoriek. Aangezien deze 3 scores niet zo betrouwbaar waren, kan dit ook een mogelijke oorzaak zijn, waarom er geen medatie effecten van motoriek zijn aangetoond of waarom er sowieso weinig effecten op de motoriek zijn aangetoond.
 
Op het gebied van rekenen en sociale vaardigheden is er uit het onderzoek dat gedaan is geen significant verschil gemeten kunnen worden.
 
De scholen zijn enthousiast over de resultaten die zij gezien en ervaren hebben. Die zijn om verschillende redenen d.m.v. dit wetenschappelijk onderzoek moeilijk meetbaar.